Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eigendommen tot den openbaren dienst bestemd.

Dit zijn straten, pleinen, grachten, het raadhuis, de openbare scholen, werkinrichtingen, timmerwerven, gasthuizen, abattoirs enz.

Deze zaken bezit de gemeente als zoodanig. Zij hebben de uitsluitende bestemming om te dienen ten gebruike van het publiek, 0111 het openbare leven mogelijk te maken, om den handel en het verkeer te vergemakkelijken en te bevorderen, of om ten dienste van het bestuur en zijne ambtenaren of instellingen te worden gebezigd.

Onttrekking aan den openbaren dienst.

De zaken der gemeente welke tot den openbaren dienst bestemd zijn, behouden deze bestemming totdat zij uitdrukkelijk aan den openbaren dienst worden onttrokken, waartoe een besluit van den raad noodig is.

Wanneer dit geschiedt dan staan die goederen gelijk met andere, welke de gemeente, zooals men dat noemt,

als privaat-rechtelijk persoon

bezit, met andere woorden, zooals ieder gewoon mensch of ieder ander zedelijk lichaam of rechtspersoon zijne goederen bezit. Zij zijn dan weer in den handel en kunnen door de gemeente worden verkocht, verruild, met schulden en zakelijke, rechten bezwaard, enz., onder goedkeuring der staten.

Dat goederen, tot den openbaren dienst bestemd, daarvoor niet vatbaar zijn, behoeft wel niet te worden gezegd.

V erordeningen.

De gemeentelijke wetten dragen den eenvoudigen naam van keuren of verordeningen.

Zij zijn bestemd om blijvend te werken en hebben meestal de openbare orde, zedelijkheid en gezondheid ten onderwerp of staan in betrekking tot de openbare veiligheid enz.

Sluiten