Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•Staten worden medegedeeld, zoodra deze zulks vorderen; maar wat de strafverordeningen betreft, deze moeten bepaaldelijk binnen twee maal vierentwintig „ren nadat zij door den raad zijn vastgesteld, bij afschrift aan Gedeputeerde Staten worden toegezonden Alvorens Gedeputeerde Staten een bericht van ontvangst hebben verzonden, mag geene afkondiging geschieden.

Zijn Gedeputeerde Staten van meening dat de verordening met de wet in strijd is, dan stellen deze de vernietiging ervan aan de nooge regeering voor.

De vijfjarige verordening.

Ten minste eenmaal in de vijf jaren, verklaart de raad bij afzon derlijke verordening, welke strafverordeningen in de gemeente geldig zijn.

Het dagelyksch bestuur

Het college van burgemeester en wethouders is belast met de uitvoering en afkondiging der besluiten van den raad en zorgt dat die uitvoering behoorlijk geschiede.

Het houdt toezicht op het beheer en het onderhoud van alle plaatselijke werken en eigendommen en op de administratie van < en gemeente-ontvanger; het benoemt en ontslaat de ambtenaren op de plaatselijke secretarie en de wijk- en brandmeesters.

Burgemeester en wethouders vormen om zoo te zeggen een voortdurend werkzaam college, dat de zaken gaande houdt. Wat ter overweging en beslissing in den raad wordt gebracht, voor zoover het met van de raadsleden zelf uitgaat, wordt in het college van dagelijksch bestuur voorbereid.

Jaarlijks brengt het college een uitvoerig en beredeneerd versla van den toestand der gemeente aan den raad uit.

De gemeentebegrooting.

Uiterlijk vier maanden voor den aanvang van een volgend jaar wordt eene begrooting van ontvangsten en uitgaven voor dat volgend jaar door burgemeester en wethouders bij den raad ingediend.

"V an die begrooting kan ieder op de secretarie kennis nemen en men kan er zich zelfs een afschrift van verschaffen

Sluiten