Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op de hoofdsom der grondbelasting reeds tot het maximum zijn opgevoerd, en bovendien een hoofdelijke omslag of andere plaatselijke directe belasting wordt geheven, waarvan de opbrengst met het bedrag der te heffen opcenten op de personeele belasting minstens gelijk sta.

Voorts mag de gemeente heffen eene

belasting op de honden

Maar op honden, uitsluitend gehouden ten dienste van den landbouw of eenig bedrijf van nijverheid, of ter bewaking van gebouwen of erven, wordt geene, of althans een mindere belasting dan op andere honden gelegd.

Ook mag belasting op

tooneeivertooningen en andere openbare vermakelijkheden

worden geheven.

Niet geheven mogen worden:

belastingen op voorwerpen van verbruik; pontgelden of recognitiën wegens de uitoefening of aanvaarding van bedrijven of bedieningen.

Onderwij suitkeering.

Door het Kijk wordt elk jaar aan de gemeenten eene bijdrage in de kosten van het lager onderwijs verleend, in het algemeen berekend naar de hoofden der scholen en de onderwijzers en verder vijfentwintig procent van de kosten wegens het stichten, verbouwen of aankoopen van schoollokalen.

V ergunningsrechten

Ten behoeve der gemeente komen de vergunningsrechten wegens de localiteiten waarin verkoop van sterken drank in het klein plaats heeft.

Sluiten