Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Regelen voor de plaatselijke belastingen.

Geen plaatselijke belastingen mogen worden ingevoerd, gewijzigd of afgeschaft zonder goedkeuring des konings. Het besluit van den raad, op die invoering enz. toepasselijk, moet binnen acht dagen, met de voorschriften, op de invordering betrekkelijk, aan gedeputeerde staten worden ingezonden.

Nadat gedeputeerde staten hun verslag erover hebben uitgebracht, volgt de koninklijke beslissing binnen twee maanden, tenzij die termijn door den koning mocht worden verlengd.

Invordering der belasting.

Ook hieromtrent geeft de gemeentewet eenige algemeene voorschriften; doch verwijst in het algemeen naar de regelen welke voor de invordering van 's Rijks directe belastingen gelden.

Wat de opcenten betreft, die de gemeente heft van grondbelasting en personeel, vindt men die op de biljetten der bedoelde belastingen

en worden deze dus aan den rijksontvanger betaald; terwijl het Rijk

ze aan do gemeente uitkeert en zich desnoods met de invordering belast.

Kohieren en bezwaarschriften

Wat de kohieren of lijsten van aangeslagenen betreft, deze worden onder goedkeuring van gedeputeerde staten door burgemeester en wethouders opgemaakt. Binnen veertien dagen 11a die goedkeuring wordt een afschrift van het kohier gedurende vijf maanden ter secretarie der gemeente voor ieder ter inzage neergelegd.

Binnen twee maanden na de goedkeuring wordt het aanslagbiljet aan de belastingschuldigen bezorgd en de aangeslagene heeft dan drie maanden tijd om zijne bezwaren tegen den aanslag bij verzoekschrift aan den raad in te dienen.

De raad neemt hierop eene beslissing, waartegen echter desnoods de aangeslagene bij gedeputeerde staten in hooger beroep kan gaan.

De belastingschuldige is, hangende het onderzoek, verplicht voort te gaan met de betaling zijner belasting.

Sluiten