Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er geschiedt dan zoogenaamde

af- en overschrijving;

dat wil zeggen er geschiedt op de begrooting afschrijving van posten of overschrijving van den eenen post op den anderen.

Echter is daartoe noodig machtiging bij de begrooting zelf of anders een bijzonder raadsbesluit, dat dan weer door Gedeputeerde Staten moet worden goedgekeurd.

Is bij de begrooting tot het doen van af en overschrijving machtiging verleend, dan hebben burgemeester en wethouders daartoe toch telkens toestemming van den raad noodig.

Algemeen toezicht van Gedeputeerde Staten.

Hoewel de gemeentelijke huishouding gesteld is onder toezicht der provinciale staten, oefenen de voortdurend vergaderde gedeputeerde staten feitelijk dat toezicht uit.

Somtijds is bepaalde goedkeuring voor de handelingen van het gemeentebestuur noodig. Anders komen zij niet tot stand of missen

verbindende kracht.

De gemeente-begrooting levert hiervan, zooals wij zagen, een

voorbeeld op.

Maar ook verschillende andere burgerlijke rechtshandelingen vercischen die goedkeuring, zooals:

het aangaan van geldleeningen,

het koopen, ruilen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen of inschrijvingen op het grootboek,

het aanvaarden van aan de gemeente gedane schenkingen of

gemaakte legaten,

het onderhands (dus niet publiek) verhuren of in gebruik geven

van gemeente-eigendommen,

het onderhands aanbesteden van werk of het doen van leverantien.

Procedures

De gemeente kan niet procedeeren zonder daartoe door gedeputeerde staten gemachtigd te zijn en de stoten geven geen machtiging, dan nadat hun uit rechtsgeleerden raad blijkt, zoo niet dat de

Sluiten