Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemeente het proces zal winnen, want dat is niet wel mogelijk, dan toch dat er billijke redenen voor het recht der gemeente pleiten.

Kermissen of jaarmarkten.

De raad kan geen besluit nemen tot het instellen, veranderen of afschaffen van markten, dan met goedkeuring der staten.

Bekening en verantwoording.

Door burgemeester en wethouders wordt over elk dienstjaar verantwoording gedaan aan den gemeenteraad, onder overlegging van de rekening van den ontvanger.

De rekening wordt overgelegd binnen zeven maanden na afloop van het dienstjaar waarop zij betrekking heeft.

Na voorloopige goedkeuring door den raad, waarbij het dagelijksch bestuur zich van medestemmen onthoudt, wordt de rekening aan gedeputeerde staten opgezonden binnen den door dezen te bepalen termijn. De eigenlijke vaststelling der rekening geschiedt ook door gedeputeerden.

ARMVERZORGING.

Wij hebben reeds herhaaldelijk opgemerkt, dat de gemeentebesturen door de rijkswetten verplicht worden om verschillende zaken, welke bij die wetten geregeld zijn en worden beschouwd als rijkszaken, toch feitelijk in de uitvoering voor hare rekening te nemen en geheel of gedeeltelijk te bekostigen.

Het armwezen is eene der belangrijkste van die zaken.

Het wordt geregeld door een tamelijk oude wet, dagteekenende van 1854.

Grondslagen der armenwet.

De armenwet gaat uit van het denkbeeld dat, weldadigheid uit te oefenen de taak is van de kerk en van particulieren, en de staat

Sluiten