Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bevoegdheid.

De leden en buitengewone leden van den centralen gezondheidsraad zijn in het geheele rijk en de inspecteurs en leden van de gezondheidscommissiën alleen binnen hun ambtsgebied, bevoegd om alle openbare gebouwen, scholen en andere tot het geven \an onderwijs bestemde lokalen, kinderbewaarplaatsen, gestichten van liefdadigheid, weeshuizen, herbergen, logementen, slaapsteden, fabrieken, werkplaatsen, magazijnen, winkels, gevangenissen, ziekeninrichtingen en, voorzoover dit voor de haudhaving der wetten en verordeningen op de volksgezondheid noodig is, ook alle particuliere woningen binnen te treden, teneinde zich zooveel mogelijk met den toestand en de inrichting bekend te maken.

Op zondagen en algemeen erkende christelijke feestdagen

wordt van deze bevoegdheid geen gebruik gemaakt.

Verplichtingen der bewoners

De bewoners zijn verplicht het onderzoek toe te laten.

Wanneer tegen den wil van den bewoner eene woning wordt binnengetreden, is daartoe noodig een schriftelijke last van den kantonrechter of den burgemeester.

Het binnentreden geschiedt voorts in bijzijn van den kantonrechter, den burgemeester, eenen wethouder der gemeente of een commissaris van politie.

Processen-verbaal

De leden en buitengewone leden van den centralen gezondheidsraad, de inspecteurs, de leden der gezondheidscommissiën en de secretarissen dier commissiën, zijn bevoegd een proces-verbaal op te maken van de overtreding der wetten en verordeningen in verband met de volksgezondheid.

Gemeentelijke verordeningen.

De besluiten en verordeningen der gemeenteraden betreffende de volkshuisvesting; de verwijdering en den afvoer van vuil; de

Sluiten