Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

regelen voor dat beroep worden bij plaatselijke verordening vastgesteld.

Bevoegdheden aan burgemeester en wethouders bij verordening te geven.

Wanneer de verordening burgemeester en wethouders daartoe bevoegd verklaart, kunnen zij:

1. Nadere eischen vaststellen ten opzichte van in die verordening aangewezen punten,

2. vrijstelling verleenen van het voldoen aan in de verordening gestelde eischen.

In het eerste geval is weder beroep op den raad toegelaten.

Verplichtingen van verhuurders

Verhuurders van woningen welke drie of minder ter bewoning bestemde vertrekken bezitten, zijn verplicht bij het gemeentebestuur binnen welks kring de woning gelegen is, binnen een door het gemeentebestuur vast te stellen termijn, aangifte te doen van:

1. hun naam, voornamen en woonplaats,

2. de ligging, zoo mogelijk met aanduiding van straat en nummer, van het gebouw waarin zich de wonin» bevindt,

3. het aantal vertrekken der woning,

4. het aantal der bewoners, met vermelding van naam en beroep.

Wie verhuurders zijn.

Onder verhuurders worden verstaan de personen, die hetzij voor zich zelven hetzij in eenige hoedanigheid eene woning schriftelijk of mondeling verhuren.

Nieuwe aangifte.

De verhuurders zijn verplicht eene nieuwe aangifte te doen binnen eene maand nadat de woning door een nieuwen huurder betrokken is, tenzij deze inmiddels reeds weer vertrokken mocht zijn.

Sluiten