Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Formulieren.

Formulieren van aangifte zijn ter gemeente-secretarie kosteloos -verkrijgbaar.

Andere formulieren dan de vastgestelde mogen niet w orden gebruikt.

Verbetering van woningen en overbevolking.

De gezondheidscommissie wijst aan het gemeentebestuur de woningen aan:

1. die ongeschikt ter bewoning zijn, met bijvoeging van eene omschrijving der noodzakelijke verbeteringen, wanneer namelijk de woning nog in bewoonbaren staat kan worden gebracht,

2. de woningen waarbij het aanbrengen van bepaaldelijk aangeduide verbeteringen noodzakelijk is;

3. de woningen waarin meer personen zijn gehuisvest dan de

verordening toelaat.

Rechten der ingezetenen.

Wanneer drie of meer meerderjarige ingezetenen eener gemeente bij het gemeentebestuur een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen betreffende een of meer woningen, die blijkens persoonlijk onderzoek ongeschikt ter bewoning zijn, of waarbij het aanbrengen van bepaald aangeduide verbeteringen noodzakelijk is, of wel waarin meer personen zijn gehuisvest dan volgens plaatselijke verordening geoorloofd is, moet het gemeentebestuur daarover den raad der gezondheidscommissie inwinnen.

Het bovenstaande geldt ook wanneer iemand, die hoofd van een gezin of afzonderlijk levend persoon is, zoodanig bezwaarschrift indient omtrent een door hem bewoonde woning.

Verdere loop dezer zaak.

Den eigenaar der woning of den persoon die tot het aanbrengen der vereischte verbeteringen bevoegd is, wordt van het bezwaarschrift kennis gegeven.

Wanneer het bezwaarschrift betrekking heeft op woningen, waarin

Sluiten