Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zooals wij boven reeds opmerkten is geen wet noodig, zooals in andere gevallen, waarbij verklaard wordt dat het algemeen nut de onteigening vordert.

Hier is alleen sprake van een plaatselijk belang.

Bezwaren.

De belanghebbenden zijn bevoegd om tegen het door den raad vastgestelde plan hunne bezwaren in te brengen.

Is het besluit van den raad eenmaal tot stand gekomen, dan kunnen zij zich nog tot de gedeputeerde staten wenden, of anders tot de regeering zelve, die toch het raadsbesluit moet goedkeuren.

Procedure.

W anneer de partij die onteigent, hetzij de raad, hetzij eene vereeniging, vennootschap of stichting, met de eigenaars geen minnelijke schikking kan treffen, moet de gewone voor onteigening voorgeschreven weg van rechten worden gevolgd en de rechtbank dus de zaak beslissen. Eenige bijzondere regelen zijn hieromtrent door de wet gegeven, wat betreft de

Schadevergoedi ng

Bij de berekening der schadevergoeding wordt niet gelet op nieuwe getimmerten of veranderingen, gemaakt nadat het plan van onteigening ter inzage is nedergelegd.

In het algemeen wordt als de werkelijke waarde aangemerkt de som, die de goederen in het tijdperk beginnende achttien maanden en eindigende zes maanden voor de nederlegging van het plan, elk in het bijzonder hadden kunnen opbrengen, wanneer al de goederen in dat tijdvak ten verkoop waren aangeboden.

Is het gebouw onbewoonbaar verklaard, dan wordt vergoed de waarde van den grond en van de bouwmaterialen, ingeval het gebouw tot geen enkel doeleinde kan worden gebruikt.

Mocht het gebouw nog wel tot eenig ander doeleinde dan tot bewoning kunnen wrorden gebezigd, dan wordt de waarde van den grond en van de bouwmaterialen vergoed, vermeerderd met zoodanig

Sluiten