Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedrag, als billijk kan worden geaeht in verband met de meerdere voordeelen, welke de eigenaar uit bedoeld gebruik zou kunnen

trekken.

Wanneer slechts een gedeelte van het te onteigenen gebouw onbewoonbaar is verklaard, wordt bij de bepaling der waarde van het geheel daarmede rekening gehouden.

Indien een aanschrijving was gedaan tot het aanbrengen van verbeteringen, waaraan echter niet wordt voldaan, dan wordt de waarde vergoed die het gebouw zou hebben, wanneer zoodanige verbeteringen waren aangebracht, na aftrek van de kosten ervan.

Wanneer een gebouw door een grooter aantal personen wordt bewoond dan is toegelaten, wordt bij het bepalen van de werkelijke waarde geen rekening gehouden met de vermeerdering van huurprijs, die van de overbevolking het gevolg is.

Vergoeding aan den huurder.

Indien de huurder minder dan een jaar huur had, wordt hem het viervoud van den huurprijs vergoed, berekend per tijdperk waarvoor de huur was aangegaan, tot ten hoogste dien van een jaar, of de waarde der te veld staande vruchten, zoo die meer

b' Wanneer de verhuring of huurverlenging heeft plaats gehad nadat het plan van het gemeentebestuur was neder gelegd wordt door de partij die onteigent geen schadeloosstelling aan den huurder betaalt, maar deze heeft eene vordering tot schadevergoeding tegen den verhuurder, indien daaromtrent tnsschen verhuurder en huurder

geen ander beding is gemaakt.

Is de huur per week aangegaan, dan wordt eene voortzetting

daarvan niet als eene verlenging beschouwd; zoodat dan geen

vordering tot schadevergoeding kan worden ingesteld.

Uitbreiding van bebouwde kommen

I)e gemeenteraad is bevoegd, teneinde eene stelselmatige bebouwing in de gemeente te bevorderen, te verbieden dat gebouwen worden gesteld of herbouwd op den grond die, volgens een voorafgaand raadsbesluit, in de naaste toekomst voor den aanleg van een straat, een gracht of een plein bestemd is.

Sluiten