Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat het bedrag hetwelk voor rekening der vereeniging enz. blijft, uiterlijk in vijftig jaren wordt afgelost.

Bij ontbinding en faillissement worden ook in dit geval de verschuldigde gelden terstond opvorderbaar.

Beschikbaarstelling van gelden

Bij raadsbesluit kan verder een bedrag beschikbaar worden gesteld:

1. ter uitvoering van een onteigeningsplan,

2. ter tegemoetkoming in de kosten van voorziening in de huisvesting, verhuiskosten hieronder begrepen, der bewoners van na onbewoonbaarverklaring ontruimde en van onteigende gebouwen,

3. tot aankoop van gronden en tot aankoop, aanbouw of verbouw van woningen in het belang der volkshuisvesting voor rekening der gemeente, wanneer dit voor de richtige uitvoering der woningwet noodzakelijk is.

Geldelijke steun van rijkswege

Ook door het rijk kunnen bijdragen worden verstrekt, doch uitsluitend aan de gemeenten, ter bevordering der zooeven genoemde doeleinden, waarvoor de gemeenteraad ook zelve bedragen kan vaststellen.

De aflossing van die voorschotten geschiedt in hoogstens vijftig gelijke jaarlijksche betalingen of annuïteiten; maar het rijk kan tot betaling van die annuïteiten bijdragen aan de gemeenten verzekeren en dus de gelden ten deele voor zijne rekening nemen.

Een college van bijstand onderzoekt de aanvragen om voorschotten en bijdragen en houdt toezicht op het richtig gebruik daarvan.

BEVOLKING.

De kennis van den loop der bevolking kan in verschillende gevallen zeer nuttig zijn.

Die kennis wordt in hoofdzaak verkregen door de

Sluiten