Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Plan van uitbreiding.

In gemeenten, welke meei dan tienduizend zielen tellen, alsmede m gemeenten welker zielental in de laatste vijf jaren met meer dan een vijfde is toegenomen, stelt de raad, wanneer hij daarvan niet door Gedeputeerde staten wordt vrijgesteld, een plan van uitbreiding vast, waarbij de grond wordt aangewezen die in de naaste toekomst voor den aanleg van straten, grachten en pleinen is bestemd.

Dit plan wordt eenmaal in de tien jaren herzien.

Geldelijke steun van gemeentewege

Aan hen tot wie eene aanschrijving tot verbetering van woningen is gericht, kan door den raad een rentgevend voorschot worden verleend, en wel onder hypothecair verband van het gebouw met den ondergrond.

Aflossing

De voorschotten worden alleen verleend onder voorwaarde van aflossing, uiterlijk in twintig jaren, in gelijke jaartermijnen, of bij wege van annuïteiten. In dit laatste geval wordt jaarlijks, van het begin tot het eind, een gelijke som, voor rente en aflossing te zamen betaald.

Bij ontbinding eener vereeniging, vennootschap of stichting en ingeval van faillissement, worden de nog verschuldigde gelden terstond opzegbaar.

Voorschotten aan vereenigingen.

De raad kan aan vereenigingen, vennootschappen en stichtingen, die uitsluitend werkzaam zijn in het belang der verbetering van de volkshuisvesting en die door de regeering zijn toegelaten, voorschotten en bijdragen verleenen ter tegemoetkoming in de kosten in het belang der volkshuisvesting aan te wenden.

Aflossing.

De \ oorschotten en bijdragey worden verleend onder voorwaarde

Sluiten