Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschieden van personen die, nadat zij hier waren toegelaten, zonder voldoende middelen van bestaan zijn geraakt.

De betrokken persoon wordt tot die uitzetting door den kantonrechter veroordeeld.

Vreemdelingen die gevaarlijk zijn voor de publieke rust.

Vreemdelingen, die de openbare orde verstoren of dreigen dit te doen, die dus voor de openbare rust en orde gevaarlijk worden geacht, kunnen door de regeering óver de grenzen worden gezet, terwijl hun ook het verblijf kan worden ontzegd in bepaald aangewezen gedeelten van het land.

Dit is ook op zulke vreemdelingen toepasselijk die, zonder gevaarlijk te wezen voor de binnenlandsche rust, door hunne handelingen, tegen buitenlandsche regeeringen of toestanden gericht, onze verhouding tot vreemde mogendheden in gevaar zouden kunnen brengen.

Uitlevering van vreemdelingen

Tractaten met vreemde mogendheden tot uitlevering van misdadigers, mogen worden gesloten onder voorwaarde dat de uitlevering alleen kan geschieden ter zake van bepaald aangewezen ernstige misdrijven.

Zij die het misdrijf zelf niet begingen, maar een poging ertoe aanwendden, of er aan medeplichtig waren, kunnen worden uitge leverd ingeval de poging en de medeplichtigheid ook hier te lande volgens onze wet strafbaar zijn.

Om staatkundige of politieke redenen, terzake van iemands meening of gevoelen, partijschap of wat dan ook, is ijeeu uitlevering toegelaten.

Landverhuizers.

Er bestaan wettelijke bepalingen met betrekking tot den doortocht en het vervoer van landverhuizers, met het doel aan die vreemdelingen de noodige bescherming te verleenen, waaraan zij vaak groote behoefte hebben.

Sluiten