Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en mag niet lager zijn dan f 5. en niet hooger dan f 12.50 voor elke f 50 huurwaarde of een gedeelte daarvan.

Bevoegdheid der gemeentebesturen

De gemeentebesturen zijn bevoegd:

1. wijken, buurten of straten aan te wijzen, waar verkoop van sterken drank in het klein niet of niet dan onder zekere voorwaarden mag worden vergund,

2. eischen te stellen voor de localiteiten waar verkoop van sterken drank in het klein mag plaats hebben.

Aan wie de vergunning niet mag worden geweigerd.

De drankwet is ingevoerd op 1 Mei 1881.

Aan hem die op dat tijdstip daarin het bedrijf reeds uitoefende, kan zoolang hij leeft, de vergunning niet worden geweigerd.

Aan dengene, die op 1 Mei 1901 in de localiteiten het bedrijf uitoefende, mag de vergunning niet worden geweigerd tot 1 Mei 1904.

Gevolg van dezen toestand

Het laatste is in de wet opgenomen bij wijze van overgangsmaatregel, daar anders, volgens de oorspronkelijke wetsbepaling, op 1 Mei 1901 het aantal vergunningen in elke gemeente, waar het maximum overschreden was, tot dat maximum had moeten

worden ingekrompen.

De bedoeling is om vóór 1 Mei 1904 eene nieuwe drankwet tot stand te brengen of de bestaande grondig te herzien.

Deze toestand brengt intusschen mede dat indien iemand, die niet reeds op 1 Mei 1881 het bedrijf in het lokaal uitoefende (en het getal dezer personen is zeer gering), zijn zaak aan anderen overdoet, het maar de vraag is of het maximum in de gemeente

al of niet is bereikt.

Zijn er minder toegelaten localiteiten dan er mogen zijn, dan zal de nieuwe verkrijger in den regel vergunning kunnen verkrijgen, maar indien het maximum is bereikt, dan wordt die vergunning hem natuurlijk geweigerd.

Sluiten