Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in hun samenstellingen niet langer een krenking van het recht der minderheden opleveren;

eischt zij de invoering van een ander kiesstelsel en, ter voorbereiding daartoe,

verlaging van den census.

Art. 12.

Van de Scholen.

Zij wil dat de staat (voor zoover ontstentenis van veerkracht bij de burgerij hiertoe niet noodzaakt) het beginsel late varen, alsof de overheid geroepen zou zijn om van harentwege onderwijs' te doen geven;

voorkome dat de overheidsscholen, voor zoover noodig, tot propaganda van godsdienstige of tegen den godsdienst gekeerde begrippen misbruikt worden; en alzoo ook in zake onderwijs aan alle burgers, onverschillig welke hunne godsdienstige of paedagogische zienswijze zij,

gelijke rechten gunne.

Art. 13.

Justitie.

Van den souverein wil zij, dat door eene onafhankelijke rechtspraak, die onder ieders bereik valle en in verband sta met het zedelijk rechtsbesef der natie, volgens wetten, die op de eeuwige rechtsbeginselen rusten,

le beslissing uitga voor alle geschillen van partijen, zoowel van burgerrechtelij ken als van administratieven aard j

ten 2e vonnis kome tegen een iegelijk, die zich vergrijpt aan de gemeene orde der dingen; en

ten 3e voltrekking van straf aan den gevonniste volge, niet slechts om de maatschappij te beschermen of den overtreder te beteren, maar allereerst tot herstel van de geschonden gerechtigheid.

Desnoods door de doodstraf, waartoe het recht in beginsel aan de overheid toekomt.

Sluiten