Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D. Program der Katholieke leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

I. Sociale vragen.

^oor de Katholieke leden van de Tweede Kamer der StatenGeneraal is de Encycliek Rerum Novarum op dit stuk de grondwet.

Met haar verwerpen zij het Socialisme als waanzinnig, onrechtvaardig en leidende tot vernietiging van alle recht, alle vrijheid en alle orde.

De sociale vragen zijn in de eerste plaats zedelijke vragen en alleen in den geest van het Christendom kunnen zij tot eene goede oplossing worden gebracht.

Godsdienst, huisgezin en eigendom zijn de van God gewilde grondslagen der maatschappij.

\ oornamelijk in den nood dezer tijden moet de Staat zijn macht op dit gebied doen gelden, altijd met eerbiediging van de natuurlijke rechten van persoon en huisgezin.

De Wetgever heeft dus o. m. zijn aandacht te wijden aan de volgende punten:

Zondagsrust;

Zedelijke en stoffelijke verheffing van den ambachtsstand, voornamelijk met betrekking tot de leerlingen;

Het vraagstuk der arbeiderswoningen;

Verbod of beperking van den arbeid voor vrouwen en kinderen, voor zooveel mogelijk en naar den aard der werkzaamheden en verbod van dien arbeid in fabrieken en werkplaatsen voor vrouwen, met de zorg voor eigen kinderen belast;

Bestrijding van overmatigen arbeid ook voor mannen;

Regeling der uitbetaling van loon:

Sluiten