Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verzekering tegen ziekte, ongevallen, invaliditeit en ouderdom. Terwijl het recht van den arbeider op een pensioen van Staatswege als zoodanig beslist wordt ontkend, wordt even beslist erkend, dat de Staat er toe behoort mede te werken, dat het lot van den invalieden en den ouden werkman niet aan de openbare weldadigheid zij overgelaten. Dit brengt zijne roeping mede :>uit het samenstel en uit het bestier van een Staat moet de welvaart van de gemeenschap en van de enkele personen opbloeien." Ene. Rerum

Novarum. •

Verbetering van de Armenwet met behoud van het thans gehuldigd beginsel: »de ondersteuning der armen wordt... m hoofdzaak ... »overgelaten aan de kerkelijke en bizondere instellingen

van weldadigheid.

II. Onderwijs.

Hoofdbeginsel blijft; onderwijs als wezenlijk deel der opvoeding

is plicht en recht der ouders.

Er behoort naar gestreefd te worden de bizondere school regel

te doen zijn. , ,

De rechtsgelijkheid door de pacificatie van 188.» erkend en

bevestigd moet over het geheele gebied van het onderwijs ook over dat van Hooger en Middelbaar Onderwijs worden uitgebreid.

Getuigschriften van bekwaamheid afgegeven door bizondere gymnasia verleenen dezelfde rechten en bevoegdheden als die afgegeven door openbare instellingen van dien aard,

»mits de eischen voor het verkrijgen van die getuigschriften gesteld ongeveer overeenstemmen met die van het programma, bedoeld in het derde lid van art. 11 der Wet op het Hooger onderwijs," art. 85bis Wet H. O. Wet van 23 Juli 188:), 8. 141 en een eindexamen zij afgenomen door de leeraren der genoem e gymnasia in tegenwoordigheid van een Inspecteur en van gecommitteerden door de Regeering te benoemen.

Aan erkende Kerkgenootschappen en Vereemgingen tot bevordering van Hooger Onderwijs, die rechtspersoonlijkheid bezitten, moet het recht tot vestiging van leerstoelen aan de Rijksuniversiteiten en aan de gemeentelijke Universiteit van Amsterdam worden verleend.

Aan bizondere gymnasia en bizondere scholen voor Middelbaar Onderwijs, die aan zekere bij de Wet te stellen voorwaarden vol-

Sluiten