Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

F. Liberale Unie

De programma's der Liberale Unie luiden aldus: I. Hervormingsprogramma.

De »Liberale Unie",

Overwegende:

dat voor haar de tijd gekomen is tot het vaststellen van een staatkundig programma, geschikt om te strekken tot vereemgmgsnunt voor alle vooruitstrevende vrijzinnigen.

1 voor de gozoode „»twikkeli»g va» o»s .taatk»»d.g leven noodi" blijft de handhaving van onze constitutioneele instellingen en vcdksrechten tegen iederen aanval, van welke» ka», ook«dernomen, maar dat daarmede gepaard moeten gaan ingrijpende hervormingen ter bevordering van de geestelijke en stoffelijke we

vaart van het geheele volk; , .. ,

dat bovenal op het gebied der sociale vraagstukke» krachtig de

hand aan het werk moet worden geslagen, opdat i» de wetgeving "te—.« va» het kapitaal ophonde, de be ange» ja, de» arbeid en de» arbeider tot hu» reoht kome», en in het alge tl voor zoover de w,tgevi»g i»vloed «itoefe»,t op de verdeel,»g der maatschappelijke goederen, meer rechtvaardigheid worde be

tracht;

Besluit:

vast te stellen het volgend

HERVORMINGSPROGRAMMA.

s 1 Ten aanzien van het kiesrecht blijft de Liberale Unie een zoo ruim mogelijke uitbreiding van het kiesrecht, los van eiken band met belastingen, noodzakelijk achten.

Sluiten