Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegemoet gekomen in den druk, die het gevolg is van uitgaven, haar in het rijksbelang opgelegd;

haar belastinggebied worde verruimd.

B. Bijks-financiën; een zuinig beheer, ter voorkoming van belastingverhooging, sta op den voorgrond;

mochten niettemin ingrijpende sociale hervormingen versterking van middelen onvermijdelijk maken, dan behooren daarvoor in aanmerking te komen, niet accijnsen op eerste levensbehoeften, maar debietrechten en soortgelijke indirecte heffingen op voorwerpen of verteringen van weelde, alsmede belasting op goederen in de doode hand;

hervorming in het samenstel der belastingen worde voortgezet, door, met verlichting van den druk der minder gegoeden, het beginsel van progressie, ook bij de successiebelasting, ruimer in toepassing te brengen.

§ 11. Op het terrein der koloniale staatkunde:

bevordering van de vrije ontwikkeling der particuliere nijverheid, onder krachtdadige bescherming van de rechten en belangen der iidanders;

hervorming van het bestuur onzer Oost-Indische bezittingen, met name in de richting van overbrenging van een deel der bestuurstaak van het centraal gezag naar onderdeelen;

maatregelen tot verbetering van de welvaart der West-Indische koloniën.

II. PROGRAMMA VAN URGENTIE.

De »Liberale Unie";

Overwegende:

dat het noodig is, eenige der in haar «Hervormingsprogramma" genoemde maatregelen — wegens hunne bijzondere beteekenis voor de welvaart van het geheele volk en voor de verbetering der maatschappelijke verhoudingen — in dien zin op den voorgrond te brengen, dat zij van de te stellen candidaten verlangt, niet enkel dat zij instemming betuigen met de strekking van het geheele Hervormings-programma, maar ook dat zij van na te noemen maatregelen met volle overtuiging de urgentie erkennen;

dat de omstandigheden meebrengen, kiesrecht-hervorming onder de urgente maatregelen voor het oogenblik niet op te nemen,

Sluiten