Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestaande maatschappij geen duurzame verbetering kan verwaten

on dat het slechts het werk der proletariërs kan zijn, zichzelf e daardoor de geheele maatschappij te bevrijden \an het j

Dat°de^klassenstrijd, dien de arbeidersklasse heeftte voeren, allereerst is een ekonomische, waaraan de strijd 0111 1

re Ö^Datln^dezen strijd de arbeiders zullen moeten strijden met

-"lor™ tïs— »>>» •— - -

elkander solidair moeten gevoelen.

Nadat ,1c boven.taande programma's in dit werk waren opge^ „omen, i. eene nienwo partij, ondo, don naam Historische Partij", ontstaan door ineensmelting van de vrije anti revolutionaire partij en den Christelijk-Historischen Kiezersbond. Dientengevolge volgt hier:

I. Program der Christelijk-Historische Partij.

Artikel 1.

Zedelijkheid en recht, gezag en vrijheid, en derhalve ookdc instellingen, welke dienen om die te handhaven en te e .

vinden hun grondslag in eene ordening Gods, welke ook op kundig gebied richtsnoer en toetssteen in alles moet wezen.

Die ordening is geopenbaard door hetgeen daarom^en^in de Heilige Schrift gevonden en in de leiding Gods 111 ceei>

der volken waargenomen wordt. m„

De maatschappelijke ontwikkeling mag derhalve met naar *ile keur verwrongen, doch moet bij het licht van Gods Woord verde geleid worden.

Sluiten