Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

art. 10(5. Kweekscholen der godgeleerdheid voor de Evangelisch Lutherschen en Remonstranten, mitsgaders kosten van opleiding van studenten bij de Hersteld Evangelisch

Lutherschen f 10,000,—

» 107. Seminariën voor het Roomsch

Katholiek kerkgenootschap . . - 13,580,— » 1< 8. Toelagen voor en verdere uitgaven in verband met godgeleerdheid en godsdienstonderwijs voor de Israëlitische kerkgenootschappen - 19,600,— » 109. Kosten der gouden eerepenningen voor bekroonde prijsvragen,

uitgeschreven door de Rijksuniversiteiten - 1,000,—

» 110. Beurzen voor studeerenden

aan Rijksuniversiteiten ... - 14,400,— » 111. Beurs ter begeving van den heer van Warmond en uitkeering aan dezen voor de armen dier gemeente, tengevolge van destijds aan de hoogeschool te Leiden gekomen goederen, die later zijn te gelde gemaakt - 390,—

» 112. Jaarwedde van een inspecteur

der gymnasia - 4,000,—

» 113. Reis-, verblijf en bureelkosten

van den inspecteur der gymnasia - 1,200,— » 114. Subsidiën aan gemeenten ten behoeven van hare gymnasia en

pro-gymnasia - '240,000,—

» 115. Reis- en verblijfkosten, vacatiegelden en verdere uitgaven der gecomitteerden bedoeld in artt. 11 en 85bis en der commissie bedoeld in art. 12 der wet van 28 April 1876 (Staatsblad no. 102) laatstelijk gewijzigd bij die van 9 Juli 1900 (Staatsblad no. 113) .... - 17,500,—

Sluiten