Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meld in art. 65, of eene akte van bekwaamheid voor het handteekenen, vermeld in art. 65bis der wet tot regeling van het lager onderwijs, benevens verdere kosten van die examens, zoo mede reis- en verblijfkosten, vacatiegelden en verdere uitgaven van de conimissiën aan welke is opgedragen het voor bereiden van voorstellen tot wijziging van de artikelen der wetten tot regeling van het middelbaar en hooger onderwijs, betrekking hebbende op de akten van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs, met uitzondering van die voor het schoolonderwijs in de land- en tuinbouwkunde • f 56,:)0 \

Lager onder/rijs.

art. 133. Jaarwedden van drie inspecteurs van het lageronderwijs . . - 10,500,— » 134. Reis-, verblijf- en bureelkosten der inspecteurs van het lager on

derwijs " 3,400,

» 135. Jaarwedden van de districtschoolopzieners • 65,0 '<>,

» 136. Reis-, verblijf- en bureelkosten

van de districtsschoolopzieners . - 19,240, » 137. Reis-, verblijf-en bureelkosten of abonnement deswege van en toelagen aan de arrondissementsschoolopzieners " 152,000,

» 138. Kosten der vergaderingen van de ambtenaren, aan wie het toezicht op het lager onderwijs is opgedragen bij art. 17 der wet tot regeling van het lager onderwijs . - 100, » 139. Jaarwedden, toelagen en be-

Sluiten