Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

looningen der onderwijzers en bedienden bij de rijkskweekscholen tot opleiding van onderwijzers en van onderwijzeressen en bij de daaraan verbonden leerscholen, benevens tegemoetkoming in de huishuur van onderwijzers bij de leerscholen f 238,660, —

art. 140. Toelagen voor huisvesting en verpleging van kweekelingen, opgeleid bij de Rijkskweekscholen . - 171,000,— » 141. Aankoop en stichting van gebouwen, huur en onderhoud van gebouwen, vuur en licht, hulpmiddelen voor het onderwijs, lokaalbehoeften, personeele hulp- en schrijfloonen, het gebruik maken van bad- en zweminrichtingen en verdere uitgaven ten behoeve der Rijkskweekscholen en daaraan verbonden leerscholen .... - 66,255,— art. 142. Subsidiën voor kweekscholen tot opleiding van onderwijzers en

onderwijzeressen - 256,000, —

» 143. Rijksnormaallessen tot opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen en kosten van opleiding voor het afleggen van het examen ter verkrijging der akte van bekwaamheid voor de vrije en ordeoefeningen der gymnastiek . . - 515,000, » 144. Bijdrage aan normaallessen en aan hoofden van scholen voor de door hen opgeleide personen,

die de akte, bedoeld bij art. 56 onder a der wet op het lager onderwijs hebben verkregen ... - 250,000,— » 145. Subsidiën en toelagen aan de arrondissements-schoolopzieners

Sluiten