Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kadaster, de vermogensbelasting, de staatsloterij, de domeinen onder beheer van het departement van financiën, het geldelijk beheer der groote wegen, vaarten en veren en de visscheriien op de Schelde en Zeeuwsche

stroomen f

7e Afd. Kosten der eerediensten • 1,963,687,08

8e » Kosten van den pensioenraad, pensioenen enz. - 1,280,771,50 9e » Uitkeeringen, verschillende uitgaven, wachtgelden, onderstanden, gratificatiën en toelagen -14,204,366, -

10e » Onvoorziene uitgaven ; 36,000,—

f25,944,731,085

HOOFDSTUK VIII.

Departement van oorlog

le Afd. Kosten van het departement . f 166,2:)0,—

2e » Traktementen en toelagen, mitsgaders schadeloosstelling voor uniformverandering en voor verlies van bagage, voor het aanschaffen en het verlies van dienstpaarden en voor verhuiskosten bij verplaatsing van den staf, de intendance en de provinciale en de plaatselijke staven, alsmede traktementen van opzichters-bureelambtenaar. ... - 262,580,— 3e » Traktementen, toelagen en schadeloosstelling voor uniformverandering en voor verlies van bagage, voor het aanschaffen en het verlies van dienstpaarden en voor verhuiskosten bij verplaatsing van de staven der verschillende wapens, van de officieren der wapenkorpsen en der dienstdoende schutterijen, vergoeding voor onderhoud van rijwielen van officieren, en van opzichters van fortificatiën, tegemoetkoming aan reserveofficieren voor aanschaffing van uniform,

tractementen van opzichters-bureel-ambtenaar der genie en daggelden van militaire wachters " 3,273,587,

Sluiten