Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4e Afd. Soldijen, toelagen en verdere kosten van de verschillende staven, diensten en wapenkorpsen, in de 2e, 3e en 5e afdeelingen vermeld, met uitzondering van de kosten, in die afdeelingen omschreven, doch met inbegrip van de kosten van instructeurs beneden den rang van officier bij de schutterijen en vereenigingen tot vrijwillige oefening in den wapenhandel en de vrijwilligers van

het reservekader f 7,942,903,

5e » Geneeskundige dienst 840,876,

(je » Studie en onderwijs 369,285,

7e » Artillerie-inrichtingen, aanmaak, aanschaffing, samenstelling, wijziging, herstelling,

onderhoud en verwerken van het materieel der artillerie, der draagbare wapenen, der torpedo's en der pyrothechnische voorwerpen, met alles wat daarop en op het beheer van een en ander betrekking heeft, toelagen aan magazijnmeesters der artillerie, zoomede practische oefeningen en proeven bij het wapen der artillerie, een en ander met inbegrip van al wat de inrichtingen van onderwijs en het wapen der maréchaussée betreft - 2,105,680,—

8e » Dienst der Genie f 982,600,—

9e » Aankoop van brood en kosten van de militaire bakkerijen, van de militaire slachterijen en van de militaire magazijnen van levensmiddelen 2,938,332.—

10e » Kosten van de centrale magazijnen vau militaire kleeding en uitrusting en van de garnizoens-magazijnen van kleeding, benevens van vernieuwing en wijziging van ledergoed en paardetuig en van vernieuwing en onderhoud van kampements-effecten en

van nachtleger 553,210,—

11e » Militaire verkenningen en topographische

inrichtingen 71,098,—

12e » Verplaatsing van personen en goederen . - 324,300,—

Sluiten