Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK X.

Departement van Koloniën.

Ie Afd. Kosten van het Departement . f '245,127,—

'2e » Uitgaven ten behoeve van de kolonie Suriname - 823,704,595

3e » Uitgaven ten behoeve van de kolonie Cura^ao . - 510,783,295 4e » Pensioenen en gagementen van gewezen landsdienaren in de voormalige Nederlandsche bezittingen ter kuste van Guinea en van hunne

nagelaten betrekkingen - 11,668,—

5e » Pensioenen, wachtgelden en gratificatiën, alsmede daarmede in verband staande uitgaven. - 35,316,— 6e » Subsidie aan en regeeringstoezicht op de

Duitsch-Nederl. Telegraaf-maatschappij . . - 750,—

7e » Onvoorziene uitgaven - 40,000,—

f 1,667,348,89

Baming der middelen of inkomsten.

A. Directe belastingen.

a. Grondbelasting f 13,140,000,—

Af: ontheffingen, kwijtscheldingen

en oninbare posten - 36,000,—

-13,104,000,—

b. Personeele belasting f 9,700,000,—

Af: ontheffingen, verminderingen,

afschrijvingen en oninbare posten . - 550,000,—

- 9,150,000,—

c. Belasting op bedrijfs- en andere inkomsten f 7,100,000,—

Af: (i. ontheffingen, verminderingen,

afschrijvingen, teruggaven en oninbare posten . f 185,000,—

b. Uitkeering aan de geldmiddelen van Nederlandsch-Indië volgens de wet van 9 April 1897 (Staats¬

blad no. 84). . . - 361,000,—

546,000,—

6,554,000,

Sluiten