Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE BEGRIPPEN VAN STAATHUISHOUDKUNDE EN SOCIALE ECONOMIE.

Staathuishoudkunde.

Staathuishoudkunde is eene oude benaming voor de wetenschap die voornamelijk leert hoe de stoffelijke welvaart in de maatschappij ontstaat, hoe haar ontstaan tegengehouden wordt, waardoor die welvaart wordt verhoogd, verminderd of vernietigd.

Voorheen noemde men die wetenschap kortheidshalve

de leer van den rijkdom,

eene uitdrukking die echter meestal geheel verkeerd begrepen werd.

Intusschen is ook de benaming staathuishoudkunde verouderd en is nimmer juist geweest, daar de wijze waarop de huishouding van den staat wordt bestuurd en de wetten waardoor zij wordt geregeerd wel van zeer grooten invloed zijn op de ontwikkeling en vernietiging der stoffelijke welvaart; maar toch die ontwikkeling en vernietiging volstrekt niet alleen en zelfs niet in de eerste plaats bepalen.

De stoffelijke belangen in het algemeen of die van elk volk in het bijzonder, worden beheerscht, niet zoozeer door geschreven wetten, maar veeleer door natuurwetten; door bepaalde verschijnselen, omstandigheden en verhoudingen.

Door zulke verschijnselen en verhoudingen wordt b.v. ook in het gezin, laat dat dan in het klein en op eenvoudige wijze zijn, de stoffelijke welvaart grootendeels bepaald. De oorzaken dier verschijnselen op te sporen, ze in hun werking te leeren kennen, de goede werking er van te bevorderen, de minder goede weg te nemen, ziedaar wat men, met een woord aan het dagelijksch leven ontleend, de

Sluiten