Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

arbeid door het gebruik van een werktuig wordt afgezegd en de werklieden daardoor tijdelijk werkloos zijn geworden.

Het nadeel kan dus tijdelijk en plaatselijk zijn, maar men gevoelt gemakkelijk, dat dit geen bezwaar tegen de machines in het algemeen kan wezen.

Overproductie

Overproductie is dan aanwezig, wanneer er eene groote hoeveel. van dczelfde zaken aanwezig is en dien ten gevolge, zooals men dat noemt, het aanbod de vraag verre overtreft.

Hoe ontstaat overproductie.

Overproductie kan ontstaan door een buitengewoon grooten oogst,

< oordat plotseling velen zich gaan toeleggen op het verbouwen van dezelfde vruchten of het fabriceeren van dezelfde zaken. Nog komt het voor, dat men zich, zonder bepaalde oorzaak, op meer productie toelegt, in de hoop 'door meer aanbod het verbruik te

< oen toenemen of omdat men meent te kunnen verwachten dat er spoedig veel vraag zal komen. Natuurlijk kan men zich in beide gevallen vergissen.

Gevolgen van overproductie

In geval van gebleken overproductie trachten de afnemers daarvan gebruik te maken, door lage prijzen te bedingen, of worden de goederen voor lage prijzen aangeboden. Wordt niettegenstaande het een of het ander de vraag niet grooter, dan is overproductie schadelijk voor den voortbrenger en daardoor allicht ook voor den werkman, want er wordt in den eersten tijd minder voortgebracht- er is minder werk of het loon daalt.

Het tegenovergestelde kan echter ook het geval wezen.

Goedkoope tijden, die het gewone gevolg van overproductie of van overvloedigen voorraad zijn, brengen de zaken in het bezit van velen voor wie ze vroeger te duur waren. Zóó worden nieuwe beïoeften geschapen. Het toegenomen verbruik blijft grooter dan het

Sluiten