Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorbereid te zijn op mogelijke gebeurtenissen en zooveel mogelijk te zorgen voor de toekomst van zich zelf en van de zijnen.

Vandaar dat

het streven naar het bezit van eenig vermogen ook een vorm van verzekering is

Het is een merkwaardig, maar toch zeer natuurlijk verschijnsel, dat, wanneer iemand er in slaagt, door eerlijken arbeid eenig kapitaal te verwerven (laat het dan kapitaal zijn in den oneigenlijken zin van het woord), dit hem prikkelt om op dezelfde wijze voort te gaan en te trachten het verkregen bezit te vergrooten.

De heftigste vijand van het kapitaal is op die wijze vaak een kapitalist geworden en betreurde niet langer de ongelijkheid der fortuinen.

Behoudens de bezwaren, aan het zoogenaamde groote kapitaalbezit verbonden, kan men dan ook veilig aannemen, dat die ongelijkheid een natuurwet is, waartegen men zich nooit met goed gevolg zal kunnen verzetten en waartegen alle bezwaren nutteloos zijn.

De maatschappelijke ongelijkheid spruit voort iiit oorzaken, van den menschelijken wil onafhankelijk. Wanneer twee mensehen, wat zeer goed mogelijk is, op een gegeven oogenblik juist evenveel bezitten, juist evenveel werkkracht hebben en in volmaakt dezelfde omstandigheden zijn geplaatst, dan zal die gelijkheid toch niet van duur zijn, omdat de menschen zelf niet gelijk zijn en omdat de gelijkheid van levensomstandigheden niet altijd voortduurt.

De maatschappelijke ongelijkheid is het gevolg van de menschelijke deugden en ondeugden, van geluk en ongeluk, enz.

Wij kunnen dan ook veilig een stap verder gaan en aannemen dat

de maatschappelijke ongelijkheid een zegen is;

want in de eerste plaats begrijpt ieder, dat, waar algemeen veel rijkdom gevonden werd, de toestand volstrekt onhoudbaar zou wezen, omdat ieder verplicht zou zijn in eigen behoeften te voorzien, wat hoogstens in den natuurstaat van den mensch mogelijk is geweest.

Maar zelfs al stelt men het minder onmogelijke geval, dat er absoluut geen rijken waren en ieder slechts een zeer matig bezit had,

Sluiten