Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hieruit volgt dat hij :

a. den grond aan de maatschappelijke voortbrenging onthoudt en

b. anderen, die willen wonen en werken, dat belet.

2. De grondeigenaar van een aanzienlijk domein kan met een zeer lage rente tevreden zijn. De toeneming der algemeene welvaart behoeft hij op dat domein niet toe te passen, 0111 meer dan voldoende middelen van onderhoud te bezitten. Hierdoor wordt b. v. het omzetten van woeste gronden in vruchtdragend land of bosch tegengehouden, het droogleggen van ongezonde moerassen verzuimd, in het algemeen nagelaten wat gedaan kon worden om de voortbrengende kracht van den bodem te verhoogen.

Het staat vast dat

het recht om niet te gebruiken

een algemeen bezwaar is, aan het groot kapitaal verbonden; maar het voorbeeld van den man of de vrouw, die alle bezittingen aanwendt voor zaken welke niet vruchtdragend of rentegevend zijn, of alle gelden renteloos laat liggen, is tamelijk zeldzaam.

Niet zeldzaam daarentegen is het ongebruikt laten liggen van groote domeinen, welke soms alleen dienen tot jachtvermaak of om het natuurschoon eener streek te bewaren.

Vooral dit laatste zal niemand afkeuren; want naast de waarheid, dat de economie alleen de stoffelijke belangen op het oog heeft, staat een andere, die leert dat niet-stoffelijke belangen ook de stoffelijke kunnen bevorderen. Anders zou men de regels der gezondheidsleer kunnen verwerpen en de menschen in nauwe, ongezonde woningen en vuile wijken kunnen doen verblijven; maar de algemeene achteruitgang van het lichamelijk welzijn, die daarvan het gevolg moest wezen, zou zonder eenigen twijfel ook nadeelig op de welvaart terugwerken.

De bezwaren tegen het groot grondbezit hebben dan ook niet ten doel om met geen enkel ander belang dan het onmiddellijk stoffelijk voordeel rekening te houden, en b. v. alle bosschen 0111 te hakken en alle hoogten af te graven, enz. ; maar alleen om het recht van niet te gebruiken, meer in overeenstemming te brengen met de voordeelen, die door een oordeelkundig gebruik kunnen worden verkregen.

Sluiten