Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijne goederen te verkoopen en in den prijs, dien hij er voor ontvangt, verschillende dingen terug te vinden, b.v.:

1. een deel van het gedane voorschot, dat wil zeggen, van den inkoopsprijs;

2. rente van het gedane voorschot;

ii. assurantiepremie;

4. winst.

Het begrip van winst.

Onder winst verstaat men de waarde van den arbeid, dien de koopman verricht heeft. Hij bewijst zekere diensten aan den maatschappelijken arbeid. Dat is zijn werk en dat werk heeft even groote waarde als alle andere arbeid.

Risico.

Het is volstrekt niet zeker dat de koopman zijne waren werkelijk verkoopen zal, wanneer hij ze verkoopen zal, enz. Hij loopt dus zooals men dat noemt risico en die risico moet hem vergoed worden. Hij rekent daarop bij de winstbepaling; want indien hij bij den inslag terstond een winst vaststelde zonder op de risico te letten, zou hij wel eens zonder winst kunnen verkoopen.

Ondernemerspremie.

Wanneer de ondernemer, behalve de door hem gedane voorschotten, de rente daar van of van het door hem opgeschoten geld en van de assurantiepremie of de noodzakelijke kosten tot behoud der zaken gemaakt, nog meer ontvangt dan eene behoorlijke vergoeding voor zijn arbeid en de risicovergoeding, dan noemt men dat de ondernemerspremie. Of die premie groot of klein is (wij zouden haar extra-winst kunnen noemen) hangt af van de bijzondere omstandigheden.

Hoogstwaarschijnlijk zal van die premie geen sprake wezen, waar bestaat eene sterke

mededinging of concurrentie.

Omgekeerd zal die premie zeer hoog worden, met andere woorden de winst buitensporig worden, waar bestaat een

Sluiten