Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

monopolie.

Die, hetzij door de werking van natuurlijke oorzaken, hetzij door de gewone oorzaak van het monopolie, namelijk door

bescherming,

om zoo te zeggen alleen verkoopt (monopolie be teekent alleen-verkoop), die kan natuurlijk bedingen zooveel hij wil, die kan alle redelijke verhoudingen verbreken en misbruik maken. Vandaar dat monopolies gevaarlijk zijn en terecht ook als een hinderpaal der voortbrenging worden beschouwd, terwijl daartegenover de vrije mededinging, ofschoon ook deze hare zwakke zijden heeft, steeds is in het belang der verbruikers en eene neiging vertoont om de prijzen der zaken op hare natuuilijke hoogte te houden.

Nadeelen van het groot-kapitaal met betrekking tot den handel

Bij eiken handel van eenige beteekenis zullen de inkoopen in het groot moeten geschieden, waaruit al dadelijk volgt dat er veel

kapitaal noodig is.

Iemands koopkracht wordt natuurlijk door den omvang van het beschikbaar kapitaal bepaald. Is die koopkracht buitengewoon groot, dan kan men om zoo te zeggen alle voortbrengselen, laat ons aannemen van eene bepaalde soort, alle koffie b.v., die op een gegeven oogenblik aanwezig is, opkoopen en die koffie zoo lang bewaren tot er alom gebrek is, om dan, door het opdrijven der prijzen, buitensporige winsten te behalen.

Dergelijke handel noemt men den

speculatie-handel,

omdat de uitslag met betrekking tot voor- en nadeel onzeker is. Immers, de mogelijkheid bestaat dat de berekening faalt, dat men de goederen niet langer kon bewaren of dat iets anders voorvalt, waardoor men genoodzaakt is om zich ervan te ontdoen. De groote voorraad die dan gelijktijdig aan de markt komt, is oorzaak dat de prijzen dalen en is die daling ernstig, dan kunnen in plaats van winsten groote verliezen worden geleden.

Sluiten