Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een groot aantal handelsartikelen worden op deze wijze steeds teo-en marktprijs omgezet en missen een normaie pnjshepaling.

Het /ou natuurlijk te verwachten zijn, dat op de markt, dat zefgen op de plaatsen waar men bepaaldelijk komt om te verkoopen

of te koopen, de prijs door de verhouding tusschen vraag en aanbod

bepaald werd; maar ook hier is dit met het geval.

Men kan veilig aannemen, dat de prijs

voonal door het aanbod bepaald wordt

Stel bv dat misgewas verwacht wordt door een plotseling opXL onvoorzien toeval. IH» word,

Sr »».geb.de,,, onverschillig of ,1e vraag ,.)•« of , «-t

Wordt daarentegen een zeer overvloedige opbrengt verwacht, dan tracht men alvast den aanwezigen voorraad op te ruimen biedt dus tegen lager prijzen aan, zelfs al neemt de vraag toe.

INVLOED DER REGEERING OP 1)E NIJVERHEID.

Tot dusver spraken wij alleen over het natuurlijk monopolie. Het is de taak der regeeriug om, door middel der wetgeving e door andere gepaste maatregelen, weg te nemen wat de ^jverhe iu kunnen bemoeilijken en den handel belemmeren en er voor te zorgen dat de ruilingen vrij en gemakkelijk kunnen geschu* en inderdaad wordt met het oog daarop steeeds veel ***£* « hracht en zijn vele oude instellingen afgeschaft, die echter, op merkelijk geJoeg, door velen weder geheel of gedeeltelijk worden

tCw1j moetefhier spreken over twee belangrijke,

hebbende instellingen, namelijk die der gilden en der octrooien.

Octrooien van uitvinding. Geschiedenis.

Ongeveer een veertigtal jaren geleden werden bij ons te land de zoogenaamde octrooien van uitvinding afgeschaft.

Die afschaffing is echter geenszins een maatregel geweest, wa v»rde wen-cheljkheid of noodzakelijkheid algemeen werd erkend.

Sluiten