Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Integendeel hebben zich in lateren tijd stemmen doen hooren, die verlangen dat de octrooien weder worden ingevoerd en heeft zich zelfs met dit doel eene vereeniging geconstitueerd, wier doel het is, het tot stand komen eener octrooiwet te bevorderen.

In vroegeren tijd bestonden de zoogenaamde

Gilden.

Dat waren vereenigingen van personen die hetzelfde bedrijf uitoefenden. Zulk eene vereeniging was wettig samengesteld. Die geen lid van het gild was mocht in zijn vak niet zelfstandig als fabrikant of handelaar optreden.

De gilden sloten alle concurrentie uit van hen die zij niet wilden toelaten en hadden daartoe ook het recht.

Hoewel in latere tijden de vrije mededinging over het gildenwezen de overwinning behaalde, bleef die vrije mededinging nog beperkt ten opzichte van de uitvindingen der nijverheid.

Monopolie.

Een fabrikant b.v., die in zijn vak iets nieuws uitdacht, kon het recht verkrijgen om gedurende eenige jaren het nieuw uitgedacht voortbrengsel alleen te fabriceeren en te verkoopen. Hij verkreeg dus een monopolie (hetwelk letterlijk beteekent: ik alleen verkoop) en wel door het nemen of aanvragen van octrooi of patent voor zijne uitvinding.

Voorbeeld aan den nieuweren tijd ontleend.

Wij kennen die kleine stalen voorwerpen, in den vorm van het bovengedeelte eener schaar, waarmede men de sigaren van de puntjes ontdoet. Zij hebben de eigenschap dat het puntje valt en dus allicht verloren gaat, hetgeen niet het geval behoeft te zijn, wanneer wij de kunstbewerking met een mesje toepassen.

Nu komt iemand die veel op heeft met het verzamelen van sigarenpuntjes tot een weldadig doel, op den inval om een voorwerp te vervaardigen, dat denzelfden dienst verricht, maar tevens de eigenschap bevat van de puntjes te verzamelen.

Ware er nu in dien tusschentijd een octrooiwet gekomen, dan

Sluiten