Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zou hij octrooi voor zijne uitvinding kunnen vragen en daardoor het recht verkrijgen om gedurende een zeker aantal jaren dat vernuftig uitgedachte voorwerp alleen in den handel te brengen.

Doel der oetrooiwet voor den Staat.

De patenten of octrooien worden niet zonder het betalen van een zeker recht verschaft, en de oetrooiwet is dus voor den staat een middel van inkomsten.

Voordaelen van het octrooi.

Het octrooi wordt gewoonlijk verdedigd uit een oogpunt van billijkheid voor den uitvinder. Die billijkheid brengt mede dat iemand die iets ontdekt, ook de vruchten zijner ontdekking mag plukken.

Bedenking van anderen hiertegen.

Men spreekt niet tegen dat iemand de vruchten zijner ontdekking mag plukken, maar betwijfelt of hij dit met een octrooi in den regel wel doet.

Een nog vernuftiger fabrikant vindt al heel spoedig een voorwerp uit, dat niet alleen de sigarenpuntjes opvangt, maar ze zelfs in den eenen of anderen voim voor het gebruik geschikt maakt.

Natuurlijk neemt ook deze man patent en wordt daarin gevolgd door een geheele reeks van lieden, waarvan de een al vernuftiger is dan de ander; lieden die ten slotte hun eigen uitvindingen gaan verbeteren en alzoo gaan behooren tot de uitvinders van beroep.

Tusschen eene uitvinding of ontdekking en het zoeken naar eene verbetering van het bestaande is een groot verschil; maar eigenlijk kan niemand zeggen waar de juiste grens ligt en is de zaak dus altijd moeilijk uit te maken.

De bedoelde vernuftige lieden krijgen dus wellicht alle een octrooi en zullen elkanders uitvindingen niet in den handel mogen brengen. Ware er geen oetrooiwet, dan zou ieder mede kunnen genieten van de voordeelen, die de uitvinding van den vakgenoot afwerpt. Thans kan ieder alleen van zijne eigene vinding profiteeren, en daar men dikwijls zich zelf bedriegt in de meening,

22

Sluiten