Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel de volkomen vrije beweging, maar het is uitsluitend eene bescherming, die het algemeen tegen het te ver gedreven persoonlijk belang beschermt en dus hoogst gewenscht is.

In den regel verstaat men onder bescherming een bijzonder soort van

Belastingheffing.

Zooals uit onze schetsen der inrichting van den staat is gebleken vindt men op de jaarlijksche staatsbegrooting, onder de middelen en inkomsten, ook een bedrag geraamd wegens

rechten op den invoer.

Deze rechten worden verkregen door dengene, die van buiten 's lands goederen invoert, den zoogenaamden importeur, in een groot aantal gevallen een klein recht aan de schatkist te laten betalen.

Waarom dit nu bescherming of protectie is.

Omdat die rechten worden geheven van goederen, die ook in het binnenland worden vervaardigd en omdat men dus de binnenlandsche industrie beschermt en in staat stelt om tegen de buitenlandsche, die belast wordt, beter te kunnen concurreeren.

Hieruit volgt dat men, althans in het onderling verkeer tusschen de verschillende volken, niet kan handelen zooals men verkiest.

Men beweert vaak dat dit niets hindert, omdat de maatregel alleen den buitenlander treft; men zou dan ook van sommige zijden de bescherming verder willen uitstrekken, met name tot graan en andere artikelen van den landbouw.

Dergelijke wenschen vinden veelal een gewillig oor, om de eenvoudige reden dat de protectie aan den staat een tamelijk rijke bron van inkomsten kan opleveren.

Daar het aan duidelijke voorstellingen van het wezen en de werking der protectie veelal ontbreekt, zullen wij trachten, na het bovenstaande voorop gesteld te hebben, de voor- en nadeelen van het beschermend stelsel te schetsen.

Sluiten