Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het verschil tusschen voor- en tegenstanders.

De voorstanders beweren dat wanneer op goederen, uit het buitenland ingevoerd, rechten worden gelegd, de landbouw en de industrie in het eigen land meer zullen bloeien en dus ook de protectie is in het belang van het algemeen en van dat der arbeidende klassen in het bijzonder.

De tegenstanders (voorstanders van den vrijen handel) zeggen dat de vrije invoer het best de algemeene volksbelangen bevordert.

Toestand van den landbouw

De protectie wordt, zooals wij reeds opmerkten, vooral gewenscht met het oog op den landbouw.

Beweerd wordt dat de landbouw achteruit gaat. Natuurlijk wisselt de bloei van een bedrijf altijd af; maar de hooge vlucht die de suikerindustrie in ons land genomen heeft, toen het met het graan niet zoo goed meer ging, bewijst wel, dat men volstrekt niet het slachtoffer van veranderende tijden behoeft te wezen, wanneer het aan ontwikkeling en ondernemingszin niet ontbreekt.

Daling der prijzen.

Er is een tijd geweest waarin de veeprijzen en de graanprijzen sterk daalden. Het buitenland weerde ons vee om zijn eigen veestapel voor besmettelijke ziekten te vrijwaren.

De graanprijzen daalden, omdat men in Amerika en andere landen zich op groote schaal op de graanproductie begon toe te leggen.

Ook werden door verschillende oorzaken, waaronder vooral het vasthouden der landbouwers aan de oude wijze van werken en het volslagen gebrek aan toezicht, sommige onzer landbouwproducten, en met name de voorheen zoo beroemde boter, van de buitenlandsche markten verdrongen.

oor den landbouw was dat alles natuurlijk nadeelig.

Voordeel voor de verbruikers in het algemeen

De enorme voorraad graan in andere landen gewonnen en door de verbeterde middelen van vervoer met betrekkelijk weinig kosten

Sluiten