Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer een werkman tien gulden per week ontvangt, maar voor eiken gulden minder krijgt dan voorheen, dan zou door dien overvloed van gemunt geld zijn arbeidskracht eene mindere waarde gekregen hebben, wat feitelijk hier op neer komt, dat

de loonen gedaald zijn.

Uit onze populaire schetsen van Staatsinrichting is ons gebleken dat de vrije aanmunting van geld, wat het zilver betreft, bij ons sinds lang niet meer bestaat. Van die vrije aanmunting kan dus geen gebruik meer worden gemaakt, wat bij den tegenwoordigen zeer lagen stand der zilverprijzen al spoedig tot misbruik aanleiding zou kunnen geven en de bovenbedoelde nadeelen tengevolge zou kunnen hebben.

Dit neemt niet weg, dat de inrichting onzer munt niet is wat ze wezen moest en dit zal zoolang duren als de lage prijs van het zilver aanhoudt.

Wij bezitten een verbazend groote hoeveelheid zilver standaardgeld, dat in omloop is tot de oorspronkelijke waarde van 9,45 gram zilver, maar die waarde op verre na niet heeft.

Het zilveren standaardgeld heeft dus feitelijk wat men noemt

een gedwongen koers,

want men is verplicht het bedoelde zilver tegen de oude waarde aan te nemen.

Wanneer nu de Staat een aanzienlijk deel van dat zilver wilde

ontmunten,

dat wil zeggen tot staven zilver versmelten en verkoopen, dan zou dit allicht op een verlies van eenige millioenen guldens te staan komen.

Goud-agio.

Onze voorraad van goudgeld is niet groot, een gevolg van den ontzaglijken voorraad van zilver.

In zoodanig geval is het niet onmogelijk dat er schaarschte aan

Sluiten