Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gouden munt ontstaat, b. v. omdat het naar het buitenland wegvloeit en dan is het ook mogelijk, dat men, om goud machtig te worden, voor dat goud meer zilver geeft, dan het in verhouding waard is. Men spreekt dan van een goud-agio; met andere woorden het goud doet dan een premie of opgeld.

Voor het geval dat het blijken mocht, dat het goud te schaarsch wordt, is de regeering bij de wet gemachtigd om voor een bedrag van ten hoogste vijf-en-twintig millioen gulden aan zilvergeld te doen versmelten.

Geschikt tijdstip voor ontmunting.

Het beste oogenblik voor ontmunting van zilvergeld is juist het tijdstip eener tijdelijke prijsverhooging. Dit duurt slechts kort, want de ontmunting zou de prijs weer doen dalen. Immers, wanneer een groote partij koopwaar te gelijkertijd aan de markt komt, daalt de prijs bijna altijd.

Wat de regeering zou kunnen doen.

Zoolang de ontmunting niet heeft plaats gehad, zal men moeten trachten er voor te zorgen, dat de aanwezigheid van zooveel geld, dat niet de waarde heeft, die het volgens de wet bezit, geen storenden invloed uitoefent op de maatschappelijke verhoudingen.

Bij gedeeltelijke ontmunting blijft dit even waar.

Daarom zou men het best doen te bepalen, dat het zilver standaardgeld slechts tot zeker bedrag in betaling behoeft te worden aangenomen, en men voor het overige goud kan eischen.

Aanmunting van geld.

Daar de aanmunting van goud geld alleen bij zeer groote partijen mogelijk is en dus slechts voor rekening van groote handelslichamen kan plaats hebben, is dit punt van zeer ondergeschikt belang. Die aanmunting zal natuurlijk nooit anders plaats hebben dan wanneer er winst mede te behalen is, dat wil zeggen alleen wanneer de prijs van het aangekochte goud, tot staven versmolten, met het muntloon, voor ieder stukje iets minder dan f 10.— bedraagt.

Sluiten