Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zulk een gedaan geven op groote schaal, noemt men niet, een Engelsch woord,

loek-out.

Het middel wordt soms aangewend om de werklieden in hunne eischen te voorkomen, maar ook soms ten gevolge van geleden verliezen of met het oog op dreigende prijsdalingen. Natuurlijk zijn andere oorzaken mogelijk, b.v omdat een geheele fabriek niet werken kan, wanneer de arbeiders in zekere grondstof staken.

Het is niet te ontkennen dat de plotselinge gedaangeving de belangen der werklieden ernstig kan benadeelen en ook om deze reden een behoorlijk geregeld looncontract als dringende eisch van sociale wetgeving moet worden gesteld.

Rente.

Het is niet geheel juist, zooals wij reeds opmerkten, de rente te beschouwen als de zonder eenige moeite verkregen vrucht van het kapitaal.

Men houde in het oog dat alle werkkracht kapitaal is, dat tevens kennis, wetenschap, vaardigheid en dergelijke eigenschappen eveneens als kapitaal in economischen zin moeten worden beschouwd.

Zoo is b.v. het loon ook de rente van het kapitaal van den werkman, dat is: zijn arbeidskracht. Het loon van den rechterlijken ambtenaar is de rente van het kapitaal, gelegen in zijn werkkracht en zijn wetenschap, enz.

Men heeft dus in zooverre weer tweeërlei soort van kapitaal, namelijk het kapitaal dat aan den persoon verbonden is en dat hetwelk alleen in zaken, opgespaarde vruchten, bestaat.

De rento van het eigenlijke kapitaal komt onder verschillende benamingen voor, zooals rente of interest, huur of pacht enz.

CREDIET.

De rente komt het meest voor als huur voor het gebruik van geld, dat men tijdelijk aan anderen afstaat.

24

Sluiten