Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het benoodigde kapitaal is hier uitteraard zeer groot, omdat de opgenomen kapitalen in den regel ook groot zijn en bijna uitsluitend op langen tijd, veelal tot dertig jaar toe wordt geleend ; het geschoten geld komt dus niet spoedig terug, en het kapitaal zou zonder bijzondere maatregelen spoedig uitgeput zijn.

Die bijzondere maatregelen bestaan hierin, dat men ten laste van de bank schuldbewijzen uitgeeft, welke bekend zijn onder den naam van

pandbrieven,

welke bewijzen eene vaste rente geven. Deze pandbrieven worden om de eenvoudigheid, en de groote zekerheid die de bank aanbiedt, door velen verkozen boven de eigen belegging van geld op hypotheek.

De bank geeft nooit meer aan pandbrieven uit, dan zij aan hypotheken geplaatst heeft.

Terwijl een hypotheekhouder altijd eenig gevaar loopt, dat het verbonden onroerend goed, wanneer het bij wanbetaling voor de schuld verkocht wordt, minder zal opbrengen dan de schuldeischer te vorderen heeft, komt in een dergelijk geval het verlies voor de bank, die voor mogelijke verliezen een reservefonds uit de winsten afzondert. De zekerheid van houders van pandbrieven is dus nog grooter dan die van hypotheekhouders.

Bijzondere credietvormen. Disconto's.

Onder disconto verstaat men het geven van voorschot op wissels en ander handelspapier. Die vroeger dan de vervaldag het geld in handen wil hebben, geeft den wissel in disconto bij eene bankinstelling, die het bedrag, onder de noodige waarborgen, na aftrek van de rente (het disconto) voorschiet, daardoor het handelspapier in eigendom bekomt <door middel van endossement) en op den vervaldag het bedrag invordert.

Beleening.

Onder beleenen verstaan wij het opnemen van geld op koopmansgoederen en effecten.

Wat effecten betreft kan die beleening alleen gesloten worden

Sluiten