Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor het overige is de particuliere armenzorg, om dit woord hier te gebruiken van het grootste gewicht, zoodat het noodzakelijk is, ook zonder den grooten omvang ervan nauwkeurig te kennen, na te gaan welken invloed zij op de armoede en hare bijkomende verschijnselen heeft.

Eenige jaren geleden is men na een grondig onderzoek naar den toestand van het armwezen, tot de overtuiging gekomen dat ook met behoud van de bestaande wetgeving, daarin veel verbetering mogelijk is, en wel in hoofdzaak door toepassing van het zoogenaamde

Elberfelder systeem,

vrij algemeen als een der beste stelsels erkend.

In overeenstemming daarmede zou dan de gemeentelijke armenzorg moeten rusten op een grondig onderzoek in elk op zich zelf staand geval. Het beheer zou moeten worden gevoerd door eene kamer van armvoogden, bijgestaan door eene commissie van buurtbezoekers, die controle uitoefenen en zich op de hoogte houden van den toestand en die desverlangd inlichtingen geven aan de besturen van kerkelijke en particuliere instellingen van weldadigheid.

Dit zou gepaard moeten gaan met de oprichting van doelmatig ingerichte

werkhuizen.

Er zou moeten bestaan eene algemeene samenwerking tusschen de verschillende armbesturen,

onder anderen door het aanleggen en bijhouden van stamboeken en registers. Er zou verder moeten zijn, meerdere wettelijke zorg voor

verwaarloosde kinderen,

onder anderen door herziening der bepalingen omtrent de ouderlijke macht en de voogdij, welke bepalingen sedert dien tijd zijn tot stand gekomen, maar nog niet in werking gebracht.

Dit alles zou gepaard moeten gaan met

Sluiten