Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verbinden, werkt de onzedelijkheid in de hand en is een gevolg van de soms te zachte bepalingen der wet.

In menig geval worden losbandigheid en onmatigheid door de ondersteuning uit de openbare kas zijdelings bevorderd. Aan den nderen kant komt het voor, dat men voor goed armlastig wordt,

2 rkregenm<"' °H°e"de h"'P' 'ij°e

Uitspraak der commissie, indertyd benoemd tot een onderzoek naar hetgeen tot verbetering der armenzorg in ons land is of wordt beproefd.

De conclusie waartoe deze commissie kwam was dezeDe overheid moet hare taak in vollen omvang aanvaarden, en de organen die zij met dit deel van den publieken dienst belast, moeten doordrongen zijn van het besef, dat zij dezelfde roeping hebben als de kerkelijke en particuliere instellingen. Het algemeen doel moet wezen: bestrijding van het pauperisme, door opheffing der armen tot een hooger maatschappelijk en zedelijk peil. De onderstand der burgerlijke armbesturen mag geen Voedsel geven aan lediggang en wangedrag en moet anderdeels ruimer vloeien, waar ondergang van een gezin door tijdige, voldoende hulp kan worden voorkomen. De wetgever moet het beginsel loslaten, dat alleen mag 1 "P<? W°rden, 1Wa:'r vaststaat dat van andere zijde geen onder1Z J7 °nV°ld0e"de 00k' kan worden verkregen en niet langer

g toezicht ontbreken op andere dan openbare instellingen van

weldadigheid en ook aan haar zullen enkele verplichtingen moeten

uontn opgelegd, waaraan zij bij de uitoefening harer taak zullen gebonden zijn.

Meest algemeen aangenomen beginselen eener wetgevicg tot regeling van het armbestuur.

Ofschoon door velen in den door ons hierboven verklaarden zin wordt aangenomen dat de eigenlijke armenzorg als zoodanig geen

J.sel dV!; farmede in strijd worden geacht het be-

aan hen V Tl " °m 0ndersta»d * verleenen

ie nu of niet voldoende worden onderstennd.

oora moet er de klemtoon op worden gelegd, dat de onder-

Sluiten