Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer men, ofschoon onderscheid makende in het werk zelf, in de behandeling en het loon, toch als regel wil stellen, dat allen werken die werken kunnen, dan is het veel gemakkelijker, minder kostbaar en beter uitvoerbaar om ééne enkele werkinrichting te hebben, waarin gewerkt wordt of waaruit de werklieden zich bij voorkomende gelegenheid ergens heen begeven om arbeid te verrichten.

Het spreekt van zelf dat zieken, oude of zwakke personen die geneeskundige hulp behoeven, lieden die aan zwakheid van vermogens lijden en dergelijke, niet in het werkhuis behooren te worden opgenomen; maar daarom is het nog niet wreed of ondoelmatig om de categorie der ouden van dagen in het algemeen, in het werkhuis onder te brengen. In vele gevallen zal voor hen door bedeeling, uitbesteding of plaatsing in bijzondere gestichten beter kunnen worden gezorgd, maar er zijn er toch ook velen die eenig voor hen geschikt werk kunnen verrichten. Ook in de gewone maatschappij komt het vaak voor dat gezonde oude lieden tot in hoogen ouderdom werken en onder de zwervende bedelaars zijn er zelfs velen, die, blijkbaar gezond, zich nog vlug bewegen.

In de Londensche werkhuizen behoort ongeveer 37 percent der bevolking tot de ouden van dagen.

Kinderen.

Ook het opnemen van kinderen in werkhuizen wordt dikwijls ontraden; maar dit komt omdat men zich het werkhuis niet anders kan voorstellen dan als een slecht verblijf, waar de omgang met de andere verpleegden nadeelig op de kinderen werkt.

Het is echter juist dit wat vermeden moet worden. Op de verbeterde inrichting komt het juist aan.

Het begrip van contra- praestatie.

Contra-praestatie beteekent dat de arme, die bedeeld wordt, daarvoor van zijn kant ook iets moet geven en dat kan alleen arbeid zijn.

Wanneer men aan de noodzakelijkheid van dit beginsel streng vasthoudt, dan kan men moeilijk spreken van de hardvochtigheid die er in zou gelegen zijn, iemand naar het werkhuis te verwijzen. Maar, met het voorbeeld van Engeland voor oogen, is men gewoon

Sluiten