Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den leerplicht en dns werden de kinderen vaak te vroeg aan alle onderwijs onttrokken en aan het werk gezet tegen een gering loon.

Alle arbeid van kinderen of andere jeugdige personen en van vrouwen is geschikt oin goedkoope werkkrachten te verschaften, maar het voordeel aan de zijde van den werkman is gering of wordt opgewogen door groote nadeelen, daar door den arbeid althans der gehuwde vrouw de belangen van het gezin schade lijden en veel werk te zwaar is voor de krachten van jeugdige personen en vrouwen.

Een uitgebreid onderzoek naar den toestand van den arbeid hier t ï lande, heeft veel aan het licht gebracht, dat dringend voorziening eischte en dit heeft aanleiding gegeven tot de tot stand koruing eener wet,

houdende bepalingen tot het tegengaan van overmatigen en gevaarlijken arbeid bij jeugdige personen en vrouwen.

Onder jeugdige personen worden in den zin dezer wet kinderen beneden den zestienjarigen leeftijd verstaan. Arbeid door kinderen beneden twaalf jaar is, ook buiten fabrieken en werkplaatsen, verboden. Nachtarbeid is voor jeugdige personen beneden veertien jaar en in het algemeen voor vrouwen verboden.

Deze en de verdere bepalingen der wet zouden zeker veelal een doode letter blijven, zonder een middel van controle op de naleving ervan.

Dat middel is de

arbeidsinspectie.

Het toezicht op de uitvoering der wet wordt onder de bevelen van den minister van binnenlandsche zaken opgedragen aan inspecteurs en verder daartoe aangestelde rijksambtenaren.

Toen de zoogenaamde arbeidsenquête, het onderzoek waarvan wij hierboven spraken, werd ingesteld, ontwaarde men sporen van nog andere maatschappelijke misstanden, dan die de bovengenoemde wet tracht te weren.

Er werd dientengevolge eene staatscommissie benoemd, die ten doel had gegevens te verzamelen voor de kennis van de maat-

Sluiten