Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheele groepen van werklieden, met of zonder voorafgaande aankondiging, dan is ook dit niets nieuws.

Toch blijft op dit laatste verschijnsel steeds in hooge mate onze aandacht gevestigd, omdat het zoo dikwijls gepaard gaat met en ook zoo licht aanleiding kan geven tot stuitende tooneelen en openbare ordeverstoring.

Doch ook waar dit niet het geval is, trekt de werkstaking terecht onze belangstelling, zoo niet om de bijzonderheden, die elk geval op zich zelf betreffen, dan toch in het algemeen, ter wille van het maatschappelijk belang.

Karakter der werkstaking. Inmonging van derden

De werkstaking moet beschouwd worden als eene particuliere aangelegenheid tusschen patroon en arbeiders.

Zeer af te keuren schijnt het, zich daarin ongeroepen te mengen en met aangematigd gezag tusschen beide te komen.

Dat zulk eene inmenging van vreemden, hetzij van geroepen of ongeroepen, langzamerhand eene gewone, bijkomende omstandigheid der werkstakingen is geworden, is op zich zelf voldoende om te bewijzen dat de toestand ongezond is en behoefte bestaat aan regeling van hetgeen tot dusver ongeregeld was.

De inmenging van geheel onbevoegden, in elk geval van personen die buiten het geschil staan en die op zich nemen de belangen van eene der partijen te behartigen, zal in den regel aan de wederpartij niet aangenaam zijn, hetgeen het zeer natuurlijk gevolg kan hebben, dat de eene partij, zich sterk gevoelende door de verkregen ondersteuning, hare eischen hooger stelt dan zij in andere omstandigheden zou gedaan hebben, maar ook de wederpartij zich meer ongeneigd betoont tot inschikkelijkheid, dan anders wel het geval zou zijn geweest.

Het zijn de partijen zelf, die het best hare eigene zaken gemeenschappelijk kunnen regelen en in den regel geen baat zullen hebben bij de inmenging van particulieren, die daarbij geene roeping hebben.

Roeping van den Staat.

De Staat heeft in deze aangelegenheid wel eene roeping.

Echter ook niet in dezen zin, dat de regeering of eenige autoriteit storend zou mogen ingrijpen of partij kiezen.

Sluiten