Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zooveel willekeur bestaat en het eigenbelang den toestand vaak

geheel beheerscht. ..

Het is gemakkelijk te verklaren dat de tot heden nog -vrij a ge meen bestaande gewoonte, om zich zonder eenige andere regeling dan alleen met betrekking tot het loon, in eens anders dienst te

begeven, blijft voortduren. _

Bij totale afwezigheid van wettelijk verbindende voorschriften,

is het niet te verwachten dat daarin verandering zal komen. Geen werkgever, zoo hij het al wilde beproeven, zou er in slagen arbeiders op vast contract in dienst te nemen. De werkman zou dit als eene poging tot inbreuk op zijne persoonlijke vrijheid beschouwen.

Slechts in groote nijverheidsondernemingen kan men er in slagen een soort van particuliere wet vast te stellen, een reeks van voorwaarden, b.v. in den vorm van een reglement, waaraan de werkman dan geacht wordt zich stilzwijgend te hebben onderworpen^

Het is echter van algemeene bekendheid hoe het in de praktij met dergelijke dingen meestal gaat; maar al ware het anders, aan de groote zaak zou dit toch niets veranderen.

De gewoonte om zijne werkkrachten tot wederopzeggens toe te verhuren, blijft in elk geval nagenoeg algemeen bestaan en de werkman heeft er schijnbaar weinig belang bij om naar verandering

teinresommige vakken, vooral in de bouwvakken, komt het meer en meer in gebruik, dat de werkman een soort van zwervend le^ leidt, zich dan hier, dan weer elders bevindtt en telkens, wanner er slechts eenig uitzicht op meerdere, zij het dan ook üj( j verdiensten bestaat, het zoogenaamde contract opzeg ■ P

daardoor geen gevaar. Ware hij voor een bepaal.den jd verbonden o-cweest hii zou den dienst niet mogen verlaten en anders verdiende loon verbeuren, indien hij ten minste iets te vorderen

had. Mocht de werkgever door een of ander in moeilijkheid geraken,

dan moet hij maar hooger loon betalen.

Ook het omgekeerde doet zich thans menigvuldiger dan vroeger voor Voorheen zou een werkgever er buiten hooge^noodzakehjkheid niet aan gedacht hebben om zijne werklieden des winters af te (Vinken Men hield ze, althans een zeker keurcorps, in den reg

aan het werk. Het loon was dan ook geringer maar de verdiensten, dooreengenomen vast, waren daarom voldoende. uitzonde.

Ook deze regel wordt hoe langer hoe meer

Sluiten