Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werkman niet in de lucht zweve, maar duidelijk blijke uit ondubbelzinnige verbintenissen, die de wet tot grondslag hebben.

Wat men voor de vereischte wettelijke regeling onder een arbeidscontract behoort te verstaan.

Onder zoodanige overeenkomst zal men moeten verstaan een contract tusschen een werkman en een werkgever, waarbij de arbeider tegen loon zijn arbeidskracht, geheel of voor een gedeelte van zekeren tijd of tot wederopzeggens toe, ter beschikking van den werkgever stelt.

Wat niet onder deze bepaling valt.

Eene bijzondere regeling is niet te treffen voor de gevallen, waarin iemand op zich neemt voor een ander een of meer bepaalde handelingen te verrichten.

Het arbeidscontract zal dus geen bepaalde regelen stellen voor den lossen werkman, die eene onmisbare schakel in den arbeid vormt, doch wiens verhouding tot den werkgever uitteraard eene geheel bijzondere is.

Schriftelijke verbintenissen.

Dat de looncontracten, in welken vorm dan ook, schriftelijk zullen worden aangegaan, is in het welbegrepen belang van alle partijen en geheel in overeenstemming met het tegenwoordig standpunt van beschaving, daar het getal van hen, die geen handteekening kunnen stellen, of in het algemeen niet kunnen lezen of schrijven, gering is en nog voortdurend afneemt.

Verbintenissen tot wederopzeggens toe

Het is wel wenschelijk, dat de contracten voor eenen bepaalden tijd worden gesloten, doch het moet ook zijn toegelaten om ze te sluiten tot wederopzeggens toe.

Is het contract voor eenen bepaalden tijd gesloten, dan moet worden bepaald de tijd waarover het loopt en de termijn van opzegging.

Sluiten