Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestaat veel gebrek aan huiselijke opvoeding. De meerdere mededinging heeft den strijd om het bestaan moeilijker gemaakt en velen zoeken daarvoor eene vergoeding in eene andere leefwijze en in genietingen die hunne krachten te boven gaan en tot uitspatting en verval leiden. De machines hebben eene geheele omkeering in het wezen van den arbeid te weeg gebracht, eene omkeering die zoowel nadeelen als voordeelen heeft opgeleverd. Niet te ontkennen nadeelen zijn ook gelegen in het gebruik van jeugdige krachten, waartegen de wetgever ten deele reeds is opgetreden ; in de verstomping van den geest door het eentonige en bijna geen inspanning van de hersenen vereischende werk ; in den verlagenden invloed dien de omgeving vaak op den werkman uitoefent en in de meer verwijderde betrekking tusschen hem en den meer beschaafden werkgever, die persoonlijk weinig met zijne lieden in aanraking komt.

Waar al die oorzaken niet geheel en vooral niet op eenmaal kunnen worden weggenomen, is het toch zeer goed, te trachten de meest nadeelige gevolgen er van af te wenden.

Beweerde noodzakelijkheid van wettelijke tusschenkomst.

Men beweert dat het toevertrouwen aan de leiding van een patroon van jeugdige personen, als leerlingen, geen algemeen aangenomen gewoonte of gebruik, geen zoogenaamd stelsel zal worden, zonder tusschenkomst der wet.

De wet, zegt men, moet de patroons verplichten om met de ouders en voogden vaste contracten te sluiten omtrent de opleiding. Men is overtuigd dat ouders en voogden, in de zekerheid, die van het sluiten van een contract te wachten is, een lokaas zouden vinden om de aan hun zorgen toevertrouwde personen bij een patroon in de leer te doen en de patroons van hun kant zich daardoor eerder zouden laten bewegen om jongelieden als leerlingen aan te nemen.

Bedenkingen hiertegen.

Hoewel het niet tegen te spreken is, dat het wel aannemelijk kan worden geacht dat de patroons zich door een wettelijk geregeld leerlingstelsel eerder dan thans zouden laten bewegen oni jongelieden

Sluiten